ตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
   เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
   วัน/เดือน/ปี เกิด  
   
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 20.30 น.
   
 
   
     
         
 
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
 
15 มีนาคม 2562 เวลา 20.20 น.
 
สถานะ :ประกาศผล
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ในภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
 
ให้ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอนและส่งผลการแก้ไขภายในวันที่ 3 เมษายน 2562
   
 

โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ

  การติดต่องานกับคุณครู หรือส่งงาน
  กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
 
     
 
พัฒนาระบบโดย : นายถิรชาติ ศิริแก้วเลิศ ปรับปรุงฐานข้อมูลและดูแลระบบโดย : ครูชัยวัฒน์ สุบัติคำ